Cores and Technology

Members:
Kenn Albrecht
Yuriy Alekseyev
Jiang-Fan Chen
Robert Lafyatis
Weining Lu
John Samuelson
Martin Steffen
Shi Yang